Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Академічна доброчесність


Положення про академічну доброчесність у ВНЗ "Національна академія управління"

Порядок перевірки наукових робіт на унікальність  та виявлення академічного плагіату у ВНЗ «національна академія управління» (для здобувачів першого (бакалаврського)  та другого (магістерського) рівнів вищої освіти)

Кодекс академічної доброчесності у ВНЗ «Національна академія управління»

Угода про співробітництво ВНЗ "Національна академія управління" у сфері забезпечення якості вищої освіти та протидії використанню академічного плагіату в наукових працях

Договір про співпрацю Unicheck

Аналітична записка щодо Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

Згідно статті 42 Закону "Про освіту" академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 1. академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;
 2. фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;
 3. обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;
 4. списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
 5. хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

Для перевірки робіт на унікальність та наявність академічного плагіату Ви можете скористатися наступними програмами (безкоштовно): Plagiarism-detectorStrikeplagiarism . 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • отримання зауваження, попередження, догани
 • скасування результатів оцінювання (контрольна робота, залік тощо)
 • повторне проходження оцінювання
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми
 • відрахування із закладу освіти
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.