Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Монографії та підручники


Перелік видань:

Рік Назва книги ISBN PDF
Підручники та навчальні посібники
2001 Сміян Л.С. Правові основи інвестиційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Національна академія управління, 2001. – 196 с. 966-95193-5-7
2004 Матвійчук В.К., Нікітін Ю.В., Грянка Г.В. Адміністративне право України: Практикум / Під заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна; Національна академія управління. – К.: Азимут-Україна, 2004. – 144 с.
2005 Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 615 с.
2006 Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум: Навчальний посібник / І.П. Козаченко, О.М. Костенко, В.К. Матвійчук, та ін. – К.: КНТ, 2006 р. – 432 с.
2006 Матвійчук В.К., Харь І.О. Цивільне право України. Загальна частина. Практикум: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2006, – 736 с.
2005 Шматько В.Г., Нікітін Ю.В. Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навчальний посібник / В.Г. Шматько, Ю.В. Нікітін; Національна академія управління. – К.: КНТ, 2006. – 304 с. 966-8406-14-1
2007 Матвійчук В.К., Хар І.О. Міжнародний комерційний арбітраж: Практикум у семи книгах. Книга 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу; Арбітраж як спосіб вирішення спорів по зовнішньоторговельним контрактам; Поняття третейського порядку вирішення спорів; Історія розвитку міжнародного комерційного арбітражу як способу вирішення спорів / Національна академія управління. – К.: КНТ, 2007. – 244 с.
2007 Матвійчук В.К., Хар І.О. Міжнародний комерційний арбітраж: Практикум у семи книгах. Книга 2: Статус партнерів. Форма зовнішньоторговельних контрактів. Платіжні умови. Забезпечення виконання зобов’язань. Проблеми застосування інституту позовної давності при укладенні зовнішньоторговельних контрактів / Національна академія управління. – К.: КНТ, 2007. – 308 с.
2007 Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. Том 1 / За заг. ред. В.К. Матвійчука / Матвійчук В.К., Харь І.О. – К.: КНТ, 2007. – 788 с.
2007 Сміян Л.С., Нікітін Ю.В., Хоменко П.Г. Нотаріат в Україні: Навчальний посібник / За ред. Ю.В. Нікітіна; Національна академія управління . – К.: КНТ, 2007. – 680 с. – 3-є видання, доповнене і перероблене. – К.: КНТ, 2009. – 632 с.
2008 Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України : Навч. посібник – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
2008 Болотіна Н.Б. Трудове право України : Навчальний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Знання, 2008. – 375 с.
2008 Болотіна Н.Б. Трудове право України : Підручник. – 5-е вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 860 с.
2008 Кримінальне право України: Особлива частина - розділи І, II: Практикум : Навчальний посібник / В.Д. Гвоздецький, В.К. Матвійчук, І.О. Хар, та ін.; за заг. ред. В.К. Матвійчука. – К.: КНТ, 2008. – 256 с.
2008 Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. Том 2 / За заг. ред. В.К. Матвійчука / Матвійчук В.К., Харь І.О. – К.: Алерта, КНТ, 2008. – 752 с.
2008 Правові основи зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін Б.М. Грек та ін.; відп. ред. Л. С. Сміян; Національна академія управління. – К.: КНТ, 2008. – 416 с.
2009 Правове регулювання банкрутства : Підручник / Л. С. Сміян, І.П. Козаченко та ін. ; відп. ред. Л. С. Сміян ; Національна академія управління. – К. : КНТ, 2009. – 464 с.
2009 Пустовіт Ж.М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадяни­на в Україні: Навч. посібник – К.: КНТ, 2009. – 232 с.
2010 Болотіна Н.Б. Право людини на соціальний захист в Україні. – К.: Знання, 2010. – 107 с. – (Бібліотечка товариства «Знання». Серія «Юридична»; 2010, № 2-3).
2010 Зименко А.В. Митне право України: аспекти провадження у справах про порушення митних правил: Навчальний посібник. – Х.: Право, 2010. – 160 с.
2010 Кримінологія: Підручник / Нікітін Ю.В., Сміян Л.С., Хоменко П.Г. та ін.; за заг. ред. Л.С. Сміяна, Ю.В. Нікітіна. – К.: Національна академія управління, 2010. – 496 с. 978-966-8406-31-7
2010 Матвійчук В.К., Харь І.О. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / За заг. ред. Матвійчука В.К. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 460 с.
2012 Дараганова Н.В. Трудові спори : Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2012. – 272 с.
2013 Дараганова Н.В. Адміністративне право України : Навчальний посібник. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. – 272 с.
2013 Цивільне право України (у запитаннях та відповідях) : Навчальний посібник : Практикум / За ред. В. К. Матвійчука, І. С. Тімуша. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. – 348 с. 978-966-8406-62-1
2014 Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В. К. Матвійчук, С. А. Пилипенко, Т. П. Устименко та ін.; За ред. І. С. Тімуш, Ю. В. Нікітіна, В. П. Мироненко. – К. : Національна академія управління, 2014. – 352 с. 978-966-8406-84-3
2016 Нотаріат в Україні: навчальний посібник / Ю.В. Нікітін, С.С. Бичкова, А.Г. Чу¬бенко, В.К. Матвійчук, Е.О. Гіда, Т.П. Устименко, Н.О. Чучкова. – 4-те вид., доп. і перероб. / За заг. ред. докт. юрид. наук, професора Ю. В. Нікітіна. – К. : ВНЗ «Національна академія управління» ; «Алерта», 2016. – 586 с. 978-966-8406-93-
Наукові монографії
2004 Голуб С.А. Кримінальна відповідальність за незаконне полювання: Монографія / За ред. В. К. Матвійчука. – К.: Азимут-Україна, 2004. – 148 с.
2004 Кучер В. І. Кримінально-правові проблеми вчинення злочинів способом особливо жорстокого поводження : Монографія / За заг. ред. В. К. Матвійчука ; ВНЗ «Національна академія управління». – К. : Азимут-Україна, 2004. – 119 с.
2004 Присяжний В.М. Кримінальна відповідальність за забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів: Наукова монографія / За наук. ред. В. К. Матвійчука. – К.: Національна академія управління, 2004. – 229 с.
2005 Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні : Монографія. – К.: Знання, 2005. – 381 с.
2005 Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Монографія. – К.: Азімут-Україна, 2005. – 464 с.
2006 Матвійчук В.К., Голуб С.А. Незаконне полювання: відповідальність, протокольна форма провадження, розслідування і запобігання: Монографія. – К.: КНТ, 2006. – 304 с.
2007 Зименко А.В. Провадження у справах про порушення митних правил (адміністративно-правове та адміністративно-процесуальне дослідження) : Монографія. – К.: Ін Юре, 2007. – 184 с.
2007 Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : Монографія / За заг. ред. Матвійчука В.К. – К.: КНТ, 2007. – 232 с.
2007 Матвійчук В.К., Присяжний В.М. Забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання : Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 272 с.
2008 Козлов П.П., Нікітін Ю.В., Стрелков Л.О. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 272 с.
2008 Лященко Т.М. Правовий статус дипломатичних представництв: Монографія / За заг. ред. Ю.В. Нікітіна. – К.: Національна академія управління, 2008 р. – 192 с.
2009 Нікітін Ю.В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства: Монографія. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2009. – 373 c. 978-966-8406-47-8
2011 Матвійчук В.К. Тенденції сучасної кримінально-правової політики у сфері охорони навколишнього природного середовища: Монографія. – К.: Національна академія управління, 2011. – 112 с. 978-966-8406-53-9
2011 Матвійчук В.К. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища: Монографія. – К.: Національна академія управління, 2011. – 373 c. 978-966-8406-46-1
2011 Харь І.О. Кримінально-правова охорона атмосферного повітря: Монографія. – К.: Національна академія управління, 2011. – 192 с. 978-966-8406-54-6
2013 Матвійчук В. К., Харь І. О. Забруднення атмосферного повітря: кримінальна відповідальність, досудове слідство та запобігання : Монографія / В. К. Матвійчук, І. О. Харь. – К.: Національна академія управління, 2013. – 272 с. 978-966-8406-80-5
2014 Бєліков Ю. М. Запобігання злочинності недержавними охоронними організаціями : [Монографія] / Ю. М. Бєліков. За наук. ред. д-ра юрид. наук, доцента, Ю. В. Нікітіна / ВНЗ «Національна академія управління». – К. : 2014. – 160 с.
2014 Нікітін Ю. В., Рощина І. О. Ефективність норм кримінального права у попередженні злочинів : Монографія – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – 168 с. 978-966-8406-89-8
2014 Правова система України в епоху глобалізаційного поступу : Монографія / О. Є. Гіда, О. М. Костенко, О. А. Радзівілл [та ін.] ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – 492 с. 978-966-8406-90-4
2014 Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права України до законодавства і права Європейського Союзу : Монографія / В. К. Матвійчук, О. Є. Гіда, Р. Б. Прилуцький [та ін.] ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – 552 с. 978-966-8406-74-4
2015 Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права в Україні : Монографія / С. В. Пєтков, В. К. Матвійчук, С. Ф. Денисов, О. М. Костенко [та ін.] ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2015. – 538 с. 978-966-8406-77-5
2013 Матвійчук В.К., Чугаєнко Ю.О. Савенков О.І. Екологічна політика в системі державного управління національним господарством: Монографія. - К. : Національна академія управління, 2013. - 198 с. 978-966-8406-83-6
2013 Матвійчук В.К., Чугаєнко Ю.О. Савенков О.І. Інтелектуальна власність як джерело інноваційного розвитку національного господарства: монографія. – К. : Національна академія управління, 2013. – 464 с. 978-966-8406-85-0
2018 Карпенко М. І. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): теоретичні та прикладні аспекти: Монографія / М. І. Карпенко / За заг. ред. В. К. Матвійчука. – К.: ВНЗ "Національна академія управління", 2018. – 420 с. 978-617-7386-16-1
Збірники наукових статей
2004 Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.): Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 1. – 704 с. 966-8406-08-7-(1)
2008 Держава і право в умовах європейської інтеграції: Збірник наукових статей / Укладач: Ж.М.Пустовіт. – К.: Національна академія управління, 2008. – 84 c. 978-966-8406-36-2
2011 Актуальні проблеми юридичної науки – 2010: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 26 листоп. 2010 р.). У 2-х ч. – К.: Національна академія управління, 2011. – Ч. 1. – 428 с.; Ч. 2. – 328 с.
2011 Сучасні тенденції та перспективи розвитку юридичної науки в Україні: Збірник наукових статей магістрантів та спеціалістів юридичного факультету Національної академії управління / Ред. кол.: д.ю.н., проф. В.К. Матвійчук, Н.Б. Болотіна, Ю.О. Заїка та ін. – 2011. – К.: Національна академія управління, 2011. – 396 с. 978-966-8406-55-3
2012 Збірник наукових статей магістрантів та спеціалістів юридичного факультету Національної академії управління / [редкол.: В.К. Матвійчук та ін.]. – К.: Національна академія управління, 2012. – 486 с. 978-966-8406-66-9
2013 Актуальні проблеми юридичної науки – 2012 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 14 грудня 2012 р.) / За заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, М.І. Карпенка. – К., 2013. – 506 с. 978-966-8406-75-1
2014 Актуальні проблеми юридичної науки – 2014 : [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції], (Київ, 21 березня 2014 р.) / За заг. ред. д.ю.н., професора В. К. Матвійчука, д.ю.н., доцента Ю. В. Нікітіна, д.ю.н., професора Є. О. Гіди. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – 324 с. 978-966-8406-86-7
2013 Збірник наукових статей магістрантів та спеціалістів юридичного факультету Національної академії управління / [редкол.: В.К. Матвійчук та ін.]. – К.: Національна академія управління, 2013. – 638 с. 978-966-8406-74-4
2004 Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.): Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 2. – 564 с. 966-8406-08-7-(2)
2005 Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7-8 грудня 2005 р.). Збірник наукових праць / Редкол.: С.А. Єрохін, С.І. Пирожков, В.А. Гошовська, В.Ф. Погорілко та ін. – К.: Національна академія управління–Центр перспективних соціальних досліджень, 2005. – 400 с. 966-8406-15-Х
2017 Збірник наукових рефератів магістрантів юридичного факультету Національної академії управління - 2017. – Київ: Національна академія управління, 2017. - 258 с. 978-617-7386-04-8
2018 Збірник наукових праць магістрантів Національної академії управління. – Київ: “Національна академія управління”, 2018. – 560 с. (Право) 978-617-7386-12
2019 Збірник наукових праць магістрантів Національної академії управління. – Київ: “Національна академія управління”, 2019. – 198 с. (право) 978-617-7386-22-2
2020 Збірник наукових праць магістрантів Національної академії управління. – Київ: “Національна академія управління”, 2020. – 160 с. (право) 978-617-7386-29-1
2020 Матеріали Інтернет-конференцій "Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці" (№1 2018 (Баку), №2 2018 (Fenglin), №3 2019 (Баку), №4 2019 (Nowy Sącz), №5 2019 (Thessaloniki), №6 2020 ( Pozega), №7 (Баку)) / ВНЗ «Національна академія управління». Київ: НАУ
2021 Збірник наукових праць магістрантів Національної академії управління. – К.: Національна академія управління, 2021. – 106 с. 978-617-7386-34-5
Рік Назва книги ISBN PDF
Підручники та навчальні посібники
1998 Сахаров В.Є., Сахарова Т.В. Реклама: Навчальний посібник. – К.: Національна академія управління, 1998. – 79 с. – (Серія навчальної літератури «Економіст»).
2001 Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Національна академія управління, 2001. – 204 с.
2002 Лиходій В.Г., Єрмошенко М.М. Маркетинг: Навчально-методичний посібник. – К.: Національна академія управління, 2002. – 404 с. 966-95193-1-4
2002 Норіцина Н.І. Маркетингова товарна політика : Навчальний посібник. – К.: Національна академія управління, 2002. – 217 с.
2003 Єрмошенко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: Навчальний посібник. – К.: Національна академія управління, 2003. – 345 с.
2003 Єрмошенко М.М., Стороженко О.А. Комерційна діяльність малих підприємств: Навчальний посібник. – К.: Національна академія управління, 2003. – 147 с.
2003 Малий та середній бізнес: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. В.Є. Сахарова. – К.: Національна академія управління, 2003. – 368 с. 966-8406-00-1
2003 Самомаркетинг на рынке труда / Сост.: Е.В. Кобяк. – К.: Національна академія управління, 2003. – 116 с.
2003 Сопко В.В., Сопко О.В. Бухгалтерський облік. Загальна теорія. – К.: Національна академія управління, 2003. – 292 с.
2003 Шматько В.Г. Маркетинг у банку: Навчальний посібник. – К.: Національна академія управління, 2003. – 225 с.
2004 Єрмошенко М.М., Єрохін С.А., Стороженко О.А. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / За наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2004. – 506 с.
2004 Єрмошенко М.М., Плужников І.О. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. – К.: Національна академія управління, 2004. – 156 с.
2004 Курочкін Г.Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник. – К.: Національна академія управління, 2004. – 273 с.
2006 Єрмошенко М.М., Єрохін С.А., Стороженко О.А. Менеджмент: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2006. – 656 с.
2007 Маркетинг для магістрів: Навч. посібник [В 2-х т.] / За заг. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка, д.е.н., доц. С.А. Єрохіна. – К.: Національна академія управління, 2007. – Том 1: 604 с.; Том 2: 544 с.
2007 Міжнародна економіка: Навчальний посібник / В.Є. Сахаров, С.А. Єрохін, О.В. Зав'ялова та ін.; за заг. ред. проф. В.Є. Сахарова. – К.: Національна академія управління, 2007. – 432 с. 978-966-8406-17-1
2008 Зав’ялова О. В., Сахаров В. Є. Транснаціональні корпорації: Навчальний посібник. – К.: Національна академія управління, 2008. – 240 с.
2008 Кириченко О.А., Єрохін С.А. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Національна академія управління, 2008. – 440 с.
2008 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. / O.A. Кириченко, C.A. Єрохін, С.М. Лаптев, О.М. Литвак та ін.; за ред. О. А. Кириченка. – К. : Знання, 2008. – 518 с.
2008 Міжнародна економіка : Навч. посіб. / В. Є. Сахаров [та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Сахарова. – 2-е вид. випр. – К. : Ін Юре, 2008. – 432 с.
2008 Основи споживчих знань: Навчальний посібник / С.А. Вегера, А.С. Єрохіна, К.О. Максименко та ін. ; за заг. ред. К.О. Максименко. – К.: К.І.С., 2008. – 192 с.
2009 Кириченко О. А., Єрохін С. А. Інвестування : Підручник / Національна академія управління. – К. : Знання, 2009. – 573 с.
2009 Ринок фінансових послуг: Підручник / О. А. Кириченко, C. А. Єрохін та ін. – К.: Національна академія управління, 2009. – 352 c.
2010 Управління фінансово-економічною безпекою: Навчальний посібник / О. А. Кириченко, С.А. Єрохін, М.М. Єрмошенко, Ю.М. Неговська, В.Є. Сахаров, Ю.В. Чередніченко та ін. ; за ред. чл.-кор. АПН України, к.юр.н., д.іст.н., проф. Сідака В.С. – К.: Дорадо-Друк, 2010. – 480 с.
2011 Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. Економіка та управління інноваційною діяльністю: Навчальний посібник. – К.: Національна академія управління, 2011. – 526 с.
2011 Контролінг: Навчальний посібник / С.С. Герасименко, М.І. Денисенко, О.А. Кириченко та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. С.С. Герасименко. – К.: Національна академія управління, 2011. – 100 с. 978-966-8406-59-1
2011 Маркетинг: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенко, д.е.н., проф. С.А. Єрохіна. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2011. – 632 c.
2011 Менеджмент: Підручник / М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, О.А.Кириченко та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2011. – 656 c.
2011 Соскін О.І. Міжнародні фінанси: Навчально-методичний посібник. – К.: Національна академія управління, 2011. – 300 с. 978-966-8406-64-5
2011 Україна і світ (країни/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв’язки з Україною, офіційні контакти) : Навчальний посібник / В.Є. Сахаров, О.А. Кириченко, А.С. Єрохіна, О.В. Зав’ялова, Ю.М. Неговська та ін.; за заг. ред. В.Є. Сахарова; Національна академія управління. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 416 с.
2011 Фінансовий менеджмент: Підручник / М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, О.А.Кириченко та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2011. – 506 c. 978-966-8406-40-9
2012 Інвестування : підручник. Вид. 2-е, перероблене / В.Г. Федоренко, Н.П. Денисенко, Т.Є. Воронова, О.А. Кириченко, С.А. Єрохін, М.М. Єрмошенко та ін. ; за заг. ред. В.Г. Федоренка, Н.П. Денисенка. – Алерта, 2012. – 272 с.
2012 Сахаров В. Е. Телефонные жетоны СССР, стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии: Каталог : Учебное пособие.– К.: ВУЗ «Национальная академия управления», 2012. – 104 с
2011 Маркетинг: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенко, д.е.н., проф. С.А. Єрохіна. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2011. – 632 c. 978-966-8406-42-3
Наукові монографії
2002 Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): Наук. монографія. – К.: Світ знань, 2002. – 528 с. 966-7142-01-6
2003 Засади формування бюджетної політики держави: Наук. монографія / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, Ю. В. Чередніченко, І. О. Плужников, А. М. Соколовська, Ю. В. Чередніченко / За наук. редакцією д. е. н., проф. М. М. Єрмошенка. – К.: НАУ, 2003. – 284 с. 966-8406-06-0
2005 Бурлака В.Г., Шерстюк Р.В. Трансформация рынков нефти и газа : Монография. – К.: Національна академія управління, 2005. – 320 с.
2006 Шерстюк Р.В. Механізм інноваційного розвитку нафтогазового комплексу: Монографія / Під ред. Г.Г. Бурлаки. – К.: Освіта України, 2006. – 218 с.
2007 Белінська Я.В. Валютно-курсове регулювання: проблеми теорії і практики: Монографія. – К.: Национальна академія управління, 2007. – 372 с.
2007 Назарчук Л.М. Инновации в нефтегазовом комплексе: Монография / Под науч. ред. Г.Г. Бурлаки. – К.: Национальная академия управления, 2007. – 280 с.
2008 Єрохін С.А., Сахаров В.Є. Структурна перебудова національних економік в умовах формування цілісності cвітового господарства : наукова монографія. – К.: Національна академія управління, 2008. – 192 с. 978-966-8406-27-0
2008 Назарчук В.Л. Конкурентоспособность и пути ее повышения: Монография / Под науч. ред. Г.Г. Бурлаки. – К.: Национальная академия управления, 2008. – 132 с.
2008 Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства : Наукова монографія / М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, В.М. Шандра, О.І. Гуменюк та ін.; за наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка і д.е.н., проф. С.А. Єрохіна. – К.: Національна академія управління, 2008. – 216 с. 978-966-8406-33-1
2008 Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв'язання : Колективна наукова монографія / За наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2008. – 452 c. 978-966-8406-38-6
2008 Управління інноваційною діяльністю в економіці України : Колективна наукова монографія / За наук. ред. д.е.н., проф. С.А. Єрохіна. – К.: Національна академія управління, 2008. – 116 c. 978-966-8406-37-9
2008 Фінансово-економічний розвиток Укаїни в умовах глобалізації: Колективна наукова монографія / [Я. В. Белінська, С. А. Єрохін та ін.]; Під ред. Я.В. Белінської. – К.: Національна академія управління, 2008. – 212 c. 978-966-8406-32-4
2008 Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України : Колективна наукова монографія / О.А. Кириченко, C.А. Єрохін та ін.; под. наук. ред. д.е.н., проф. О.А. Кириченка. – К.: Національна академія управління, 2008. – 252 c. 978-966-8406-29-4
2008 Шляхи удосконалення обліку та аудиту в умовах ринкового господарювання в Україні : Наукова монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.С. Герасименко. – К.: Національна академія управління, 2008. – 224 c. 978-966-8406-35-5
2009 Сунцова О.О. Фінансові аспекти соціально-економічного розвитку держави та її регіонів: Монографія. – К.: Міністерство освіти і науки України, УкрІНТЕІ. – 2009. – 300 с.
2010 Бурлака Г.Г., Ерохина А.С. Глобализация рынков нефти в условиях рецессии: Монография / Под науч. ред. С.А. Ерохина – К.: Национальная академия управления, 2010. – 164 с.
2010 Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення : Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.С. Герасименка, д.е.н., проф. А.О. Єпіфанова ; [С.С. Герасименко, А.О. Єпіфанов, М.Д. Корінько та ін.]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 162 с.
2010 Економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах глобальної фінансової кризи (теоретико-методологічний аспект) : Монографія / О.А. Кириченко, С.М. Лаптєв, С.А. Єрохін, М.М. Єрмошенко та ін . – К.: ІМБ Університету «КРОК», 2010. – 412 с.
2010 Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфименко Л.М. Механізм розвитку інноваційного потенціалу кластерооб'єднаних підприємств: Монографія. – К.: Національна академія управління, 2010. – 236 c. 978-966-8406-49-2
2010 Єрмошенко М.М., Горячева К.С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємництво: Наукова монографія.– К.:Національна академія управління, 2010. – 232 c 978-966-8406-52-2
2012 Бурлака В.Г. Стратегія розвитку нафтового сектору України: Монографія. – К.: Національна академія управління, 2012. – 356 с.
2013 Матвійчук В. К., Чугаєнко Ю. О., Савенков О. І. Екологічна політика в системі державного управління національним господарством : Монографія. – К.: Національна академія управління, 2013. – 198 с.
2013 Матвійчук В. К., Чугаєнко Ю. О., Савенков О. І. Інтелектуальна власність як джерело інноваційного розвитку національного господарства : Монографія. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2013. – 464 с.
2014 Єрмошенко М.М. Механізм впливу банків і страхових організацій на зниження тіньових грошових потоків : [Моногр.] / [М.М. Єрмошенко, О.В. Чижов, Л.В. Сорокіна, А.М. Єрмошенко]; за наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2014. – 304 с.
2015 Мельник О. Г. Інноваційний розвиток: механізм фінансування. : Монографія [Мельник О. Г.]. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2015. – 278 с.
2017 Гужва І. Ю. Актуалітети зовнішньоторговельної політики України: [моногр.] / Ігор Юрійович Гужва. – К.: Національна академія управління, 2017. – 298 с. 978-617-7386-09-3
2017 Білоскурський Р. Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку інституціонального¬ середовища України: Монографія. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2017. – 324 с. 978-617-7386-07-9
2019 Галасюк Віктор Валерійович. Концептуальні засади трансформації економіки України: Монографія / Віктор Валерійович Галасюк. – К.: Національна академія управління, 2019. – 188 с. 978-617-7386-23-9
2019 Іванишина Г.С., Голубка С.М. Інституціональне середовище розвитку пробірного нагляду в Україні: [моногр.] Г. С. Іванишина, С. М. Голубка. – К.: Національна академія управління, 2019. – 214 с. 978-617-7386-24-6
2018 Кучин Сергій. Теорія державного регулювання економічним розвитком сфери культури: Монографія / Сергій Кучин. – К.: «Національна академія управління», 2018. – 244 с. 978-617-7386-14-7
2018 Проскуріна М.О. Організаційно-економічний механізм культурної індустрії України: Монографія / М.О. Проскуріна. – К.: «Національна академія управління», 2018. – 222 с. 978-617-7386-17-8
Збірники наукових статей
2010 Збірник наукових рефератів магістрантів Національної академії управління: Додаток до журналу «Актуальні проблеми економіки – 2010» / За заг. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенко. – К.: Національна академія управління, 2010. – 616 с.
2011 Збірник наукових рефератів магістрантів Національної академії управління: Додаток до журналу «Актуальні проблеми економіки – 2011» / За заг. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенко. – К.: Національна академія управління, 2011. – 824 с. 978-966-8406-45-4
2012 Збірник наукових рефератів магістрантів Національної академії управління – 2012 : [Додаток до журналу «Актуальні проблеми економіки»] / [редкол.: С.А. Єрохін та ін.]. – К.: Національна академія управління, 2012. – 624 с. 978-966-8406-65-2
2014 Актуальні проблеми економіки 2013-2014 : [Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. – К. : Національна академія управління, 2014. – 136 с.
2014 Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті» : [Матеріали XІII міжнародного наукового семінару] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. – К. : Національна академія управління, 2014. – 264 с. 978-966-8406-88-1
2013 Збірник наукових рефератів магістрантів Національної академії управління: Додаток до журналу «Актуальні проблеми економіки – 2013» / За заг. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенко. – К.: Національна академія управління, 2013. – 480 с. 978-966-8406-76-8
2015 Актуальні проблеми економіки 2014 : [Матеріали VIІІ-ої міжнародної конференції] / За наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. – К. : Національна академія управління, 2015. – 120 с. 978-966-8406-78-2
2016 Збірник наукових рефератів магістрантів Національної академії управління: Додаток до журналу «Актуальні проблеми економіки – 20160» / За заг. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенко. – К.: Національна академія управління, 2016. – 278 с. 978-966-8406-96-6
2016 Актуальні проблеми економіки 2015-2016 рр. (Матеріали ІХ-ої міждународної наукової конференції Київ 19 лютого 2016 р.) / За наук. ред. д.е.н. проф.. Єрмошенко М.М. – К.: національна академія управління, 2016. – 148 с. 978-966-8406-99-7
2017 Збірник наукових рефератів магістрантів Національної академії управління: Додаток до журналу "Актуальні проблеми економіки". - Київ: Національна академія управління, 2017. - 242 с. 978-617-7386-03-1
2018 Збірник наукових праць магістрантів Національної академії управління. – Київ: “Національна академія управління”, 2018. – 560 с. 978-617-7386-12-3
2019 Збірник наукових праць магістрантів Національної академії управління. – Київ: “Національна академія управління”, 2019. – 198 с. (економіка) 978-617-7386-22-2
2020 Збірник наукових праць магістрантів Національної академії управління. – Київ: “Національна академія управління”, 2020. – 160 с. (економіка) 978-617-7386-29-1
2016 Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи: [матеріали XV Міжнародного наукового семінару, Київ – оз. Світязь, 4–8 липня 2016 року] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка; Національна академія управління ; Міжнародна академія інформатики. – К.: Національна академія управління, 2016. – 324 с. 978–617–7386–02–4
2020 Матеріали Інтернет-конференцій "Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці" (№1 2018 (Баку), №2 2018 (Fenglin), №3 2019 (Баку), №4 2019 (Nowy Sącz), №5 2019 (Thessaloniki), №6 2020 ( Pozega), №7 (Баку)) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ
2020 Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці / Збірник наукових працьVІІІ-ої міжнародної наукової Інтернет-конференції 14-15 жовтня 2020 року Випуск 8
Рік Назва книги ISBN PDF
Підручники та навчальні посібники
1997 Барковський В.В., Барковська Н.В. Математика для економістів. Том 1. Вища математика. – К.: Національна академія управління, 1997. – 399 с. – (Серія навчальної літератури «Економіст»).
1997 Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Математика для економістів. Том 2. Теорія імовірностей та математична статистика. – К.: Національна академія управління, 1997. – 447 с. – (Серія навчальної літератури «Економіст»).
1999 Барковський В.В., Барковська Н.В. Основи елементарної математики. – К.: Національна академія управління, 1999. – 240 с. – (Серія навчальної літератури «Економіст»).
2001 Лопатін О.К. Теорія імовірностей та математична статистика. Практикум для самостійної роботи студентів. – К.: Національна академія управління, 2001. – 156 с. (Серія навчальної літератури «Економіст»).
2008 Савенков О.І., Нестеренко О.В., Баклан І.В. Автоматизовані інформаційно-аналітичні системи : Навч. посібник. / Укладач: О.В. Нестеренко. – К: Національна академія управління, 2008. – 67 с.
2016 Нестеренко О.В., Савенков О.І., Фаловський О.О. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: Навч. посібн. / За ред. П.І. Бідюка. – Київ: Національна академія управління, 2016. – 188 с. 978-966-8406-94-2
2016 Ковтунець В.В., Нестеренко О.В., Савенков О.І. Безпека систем підтримки прийняття рішень: Навч. посібник. – К. : Національна академія управління, 2016. – 190 с. 978-617-7386-00-0
2017 Нестеренко О.В., Ковтунець O.В., Фаловський О.О. Інтелектуальні системи і технології. Ввідний курс: Навч. посібник. – К.: Національна академія управління, 2017. – 90 с. 978-617-7386-13-0
2021 Скуратовський Р. В. Вища математика з прикладами і задачами. Підручник. – К.: Національна академія управління, 2021. – 232 с.
Наукові монографії
2003 Бідюк П.І., Савенков О.І., Баклан І.В. Часові ряди: моделювання та прогнозування. – К.: ЕКМО, 2003. – 144 с.
2004 Моделювання та прогнозування нелінійних процесів / Бідюк П.І., Баклан І.В., Баклан Я.І., Коршевнюк Л.О. та ін.; Під ред. П.І. Бідюка. – К.: ЕКМО, 2004. – 120 с.
2005 Баклан І.В., Платонов А.В. Використання математичних моделей у сфері протидії нелегальній міграції. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 79 с.
2011 Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень : Монографія / С.О. Довгий, П.І. Бідюк, О.М. Трофимчук, О.І. Савенков. – К.: Азимут-Україна, 2011. – 608 с.
2012 Баклан І.В., Степанкова Г.А. Класифікація моделей марковського типу : Наукова монографія. – К.: Національна академія управління, 2012. – 84 с.
Збірники наукових статей
2012 Збірник наукових статей магістрантів з ком'пютерних наук Національної академії управління / [редкол.: О.К. Лопатін та ін.]. – К.: Національна академія управління, 2012. – 56 с. 978-966-8406-69-0
2013 Збірник наукових статей магістрантів з ком'пютерних наук Національної академії управління / [редкол.: О.К. Лопатін та ін.]. – К.: Національна академія управління, 2013. – 60 с. 978-966-8406-77-5
2017 Збірник наукових рефератів магістрантів факультету комп’ютерних наук Національної академії управління - 2017. - Київ: Національна академія управління, 2017. - 74 с. 978-617-7386-05-5
Рік Назва книги ISBN PDF
Підручники та навчальні посібники
2003 Філософія: Навчальний посібник / За заг. ред.проф. Ю.В. Осічнюка. – К.: Атіка, 2003. – 464 с.
2006 Присухін С.І. Філософія: Навч.посібник. – У 2 ч. – Ч.1. Історія світової та української філософії у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях. – Ч.2. Система філософії у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях. – К.: КНЕУ, 2006. – Ч.1 208 с., Ч.2 168 с.
2011 Чугаєнко Ю.О. Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет: Навчальний посібник. – К.: Національна академія управління, 2011. – 164 с. 978-966-8406-63-8
2016 Баранівський В.Ф. Політологія : Підручник. - К. : Національна академія упрпвління, 2016. - 236 с. 978-966-8406-98-0
Наукові монографії
2010 Буряк Л.І. Жінка в українському історичному наративі – автори, ідеї, образи (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.): Монографія. – К.: Національна академія управління, 2010. – 368 c.
2011 Осічнюк Ю.В., Зубов В.С., Зубова Н.В. Культура: сутність і структура: Монографія. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2011. – 136 c. 978-966-8406-43-0
2012 Чугаенко Ю. А. Афганистан в серце моем. Первые дипломатические шаги по установлению украинско-афганского сотрудничества. – К.: Национальная академия управления, 2012. – 160 с. 978-966-8406-68-3
2013 Чугаенко Ю. А. Грузия – Южная Осетия : исторические первопричины противостояния : Монография / Ю. А. Чугаенко. – К.: Национальная академия управления, 2013. – 240 с. 978-966-8406-79-9
2016 Процеси європеїзації України в окремих галузях // Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach: Колективна монографія // Наукова редакція Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ-Варшава: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – 230 с. 978-966-8406-98-0
Збірники наукових статей
2003 Соціальна безпека: пошук нової парадигми: Збірник наукових статей. Випуск 1. – К.: Національна академія управління, 2003. – 152 с.
2006 Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7-8 грудня 2005 р.): Збірник наукових праць. – К.: Національна академія управління – Центр перспективних соціальних досліджень, 2006. – 400 с.
Рік Назва книги ISBN PDF
Матеріали суспільно-наукового проекту «Духовні цінності українського суспільства»
2001 Християнство на межі тисячоліть (економічні, правові, історичні та культурологічні аспекти): Матеріали Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (15-16 бер. 2001 р.): Науковий збірник / Ред. колегія: С.А. Єрохін, Ю.В. Осічнюк, Л.І. Буряк та ін. – К.: Національна академія управління, 2001. – 439 с.
2003 Людство на межі тисячоліть: діалог цивілізацій. Матеріали науково-практ. конф. 23.05.2003 р. : [IІІ науково-практична конференція. Київ, 23 травня 2003 р.]. – К.: Національна академія управління, 2003. – 329 с. 966-7742-12-1
2005 Духовні засади розвитку людства в епоху глобалізації та українська перспектива: Матеріали науково-практичної конференції [IV науково-практична конференція. Київ, 23 квітня 2004 р.]. – К.: Національна академія управління, 2005. – 288 с. 966-8406-13-3
2006 Україна в системі духовних, економічних та політичних координат глобалізованого світу : Матеріали V науково-практичної конференції. [Київ, 12 травня, 2005 р.]. – К.: Національна академія управління, 2006. – 280 с. 966-8406-16-8
2007 Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві. [Матеріали VІ науково-практичної конференції. Київ, березень-квітень, 2006 р.]. – К.: Національна академія управління, 2007. – 128 с. 978-966-8406-21-8
2008 Виклики українській ідентичності: політико-економічні та соціокультурні проблеми : [Матеріали науково-практичної конференції, Київ, 20 квітня 2007 р.] / [Упорядник: Л.І. Буряк]. – К.: Національна академія управління, 2008. – 288 c. 978-966-8406-28-7
2009 Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти : [Матеріали науково-практичної конференції, Київ, 16 травня 2008 р.] / [Упорядник: Л.І. Буряк]. – К.: Національна академія управління, 2009. – 252 c. 978-966-8406-39-3
2010 Людина і соціум в умовах глобальної кризи: погляд крізь призму суспільствознавства та богослов'я [Матеріали ІХ науково-практичної конференції. Київ, 21 травня 2009 р.] / [Упорядник: Л.І. Буряк]. – К.: Національна академія управління, 2010. – 400 c. 978-966-8406-50-8
2011 Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії : Матеріали Х ювілейної науково-практичної конференції [Київ, 20 травня 2010 р.] / [Упорядники: Буряк Л.І., Привалко Т.В.]. – К.: Національна академія управління, 2011. – 336 c. 978-966-8406-48-5
2011 20 років незалежності : здобутки, втрати і стратегії майбутнього: Матеріали ХІ науково-практичної конференції [Київ, 19 травня 2011 р.] / [Упорядники: Буряк Л.І., Привалко Т.В.]. – К.: Національна академія управління, 2011. – 404 с. 978-966-8406-61-4
2012 Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності: Матеріали ХІІ науково-практичної конференції [Київ, 17 травня 2012 р.] / Редкол.: Буряк Л.І., Єрохін С.А., Єрмошенко М.М., Осічнюк Ю.В., Ільчук Л.І., Привалко Т.В. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – 428 с. 978-966-8406-71-3
2013 Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства : Матеріали ХІІІ науково-практичної конференції. [Київ, 23 травня 2013 р.]. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013, – 340 с. 978-966-8406-81-2
2014 Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку: Матеріали ХІV науково-практичної конференції [Київ, 15 травня 2014 р.]. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – 332 с. 978-966-8406-76-8
2016 Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей: Матеріали XV науково-практичної конференції. [Київ, 14 травня 2015 р.]. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – 188 с. 978-966-8406-95-9
2018 Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я: матеріали ХVІІ науково - практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2018. – 152с. 978-617-7386-20-8
2019 Толерантність, як цивілізаційна ознака сучасного демократичного суспіль¬ства: матеріали XVII науково-пракгичної конференції. – К.: ВНЗ "Національна академія управління", 2019. – 134 с. 978-617-7386-25-3
2020 Цивілізаційні, економічно-правові та духовні чинники відродження та збереження людського потенціалу України: погляд суспільствознавства та богослов'я: Матеріали XІХ всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ "Національна академія управління", 2020. – 76 с. ISBN 978-617-7386

Замовлення на придбання книг та свої пропозиції ви можете надсилати за адресою: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15
Телефон: (044) 242 10 95
E-mail: NAU-kniga@ukr.net 

Можлива пересилка книг поштою. 

Загальний список виданнь НАУ 1997-2012