Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Правила прийому до докторантури


Згідно з вимогами Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, на науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук вищими навчальними закладами (науковими установами) здійснюється без отримання ліцензії. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи), що затверджується наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи), за умови наявності трьох штатних працівників – докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності.


З урахуванням нормативних вимог у ВНЗ «Національна академія управління» діє докторантура з таких спеціальностей:
•    051 Економіка. Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 
•    081 Право. Галузь знань – 08 Право 


До докторантури ЗВО «Національна академія управління» приймаються особи, що мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних рецензованих виданнях, фахових виданнях, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) та які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.


Для вступу до докторантури вступник подає до відділу аспірантури і докторантури ЗВО «Національна академія управління» визначені Правилами прийому документи, зокрема, розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.


Для вступу до докторантури вступники подають на  ім’я ректора такі документи:

  • заява на ім’я ректора
  • особовий листок з обліку кадрів
  • список опублікованих наукових праць та винаходів
  • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома)
  • копію диплома кандидата економічних наук, за наявністю -  атестат доцента
  • посвідчення про складання кандидатських іспитів
  • паспорт та ідентифікаційний код (копії)
  • трудова книжка (копія)
  • 2 фотографії 3х4

Паспорт та оригінали дипломів подаються вступником особисто.
 

Детальну інформація щодо умов вступу, змісту підготовки можна отримати за адресою:


м. Київ, вул.Ушинського, 15, к. 212 (2 поверх),
тел. (044) 242-10-85, провідний спеціаліст відділу аспірантури Судзіловська Валентина Євгенівна
e-mail: aspirant@nam.kiev.ua