Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає формування фінансово-економічного мислення здобувачів вищої освіти, їх соціалізацію шляхом: набуття загальних і професійних компетентностей необхідних для успішного входження в соціально-професійну систему, мотиваційне та поведінкове пристосування; формування умінь та практичних навичок бути активним учасником професійних відносин у сфері фінансів, банківської справи та страхування, визначати їх значущість для себе.

Метою ОП є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

 

Освітня програма ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Навчальний план ОП Фінанси, банківська справа та страхування (денна форма)

Навчальний план ОП Фінанси, банківська справа та страхування (заочна форма)

ПРОГРАМА ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

Рецензії на ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Вибіркові навчальні дисципліни ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Відомості про самооцінювання ОП Фінанси, банківська справа та страхування

 

 

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін ОП "Фінанси, банківська справа та страхування":

 

 

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ОП "Фінанси, банківська справа та страхування":