Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Вступ на програми аспірантури у 2024 р.


Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності.

Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Доктор філософії - це освітній і водночас науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується разовою спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи за результатами успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

 

У 2024 році запрошуємо на навчання до ВНЗ «Національна академія управління» за такими освітніми програмами:

 

 

АЛГОРИТМ ВСТУПУ

 

АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ на ЄВІ

 

Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються:

  • Вступники на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), що відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікації (далі НРК 7).
  • Особа може вступити до ВНЗ «НАУ» для здобуття ступеня доктора філософії на основі НРК 7, здобутого за іншою галуззю знань (спеціальністю), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

 

Конкурсний відбір відбувається за результатами:

  • вступного іспиту з англійської мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF АБОDАLF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складення вступного випробування з англійської мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з англійської мови з найвищим балом;

 

  • вступного іспиту з наукової спеціальності в обсязі програми рівня вищої освіти для осіб, які вступають до аспірантури на основі НРК7 з відповідної спеціальності;
  • презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень з обраної спеціальності, що полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника.

 

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.

 

Для подання заяв треба зареєструвати особистий електронний на вебсайті за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/

 

Мотиваційний лист подається до кожної заяви!

 

 

Графік проведення вступної кампанії 2024:
Для проходження вступних випробувань в закладі одночасно з поданням електронної заяви на вступ необхідно зареєструватись також на кожне вступне випробування окремо.
 Етапи вступної кампанії

 Очна (денна та вечірня) та заочна

 форми здобуття освіти

 Реєстрація заяв вступників для участі в ЄВІ та ЄФВВ

 07 – 29 травня (основна сесія)

 17 – 21 червня (додаткова сесія)

 Строки проведення ЄВІ

 24 червня – 15 липня (основна сесія)

 31 липня – 14 серпня (додаткова сесія)

 Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників

 з 01 липня по 31 жовтня

 Прийом заяв та документів

 основна сесія: 01 – 22 серпня

 додаткова сесія: 01 – 14 жовтня

 Вступні випробування

 основна сесія: 23 – 27 серпня

 додаткова сесія: 15 – 20 жовтня

 Оприлюднення рейтингового списку вступників

 не пізніше 28 серпня

 не пізніше 22 жовтня

 

 Виконання вступниками вимог до зарахування

 не пізніше 30 серпня

 не пізніше 30 жовтня

 Зарахування вступників  

 не пізніше 31 серпня

 не пізніше 31 жовтня

 

 

 

Консультацію можна отримати: електронною поштою office@nam.kiev.ua або телефоном + 38 050 311 75 35.
 
Також з детальною інформацією щодо складання ЄВІ, програм вступних випробувань тощо  можна ознайомитись на порталі  Українського центру оцінювання якості освіти

 

З нетерпінням чекаємо на нових студентів в дружній родині Академії!