Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня вищої освіти


 

 Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачає підготовку фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування, які на високому рівні володіють теоретичними знаннями законів ринкової економіки, володіють практичними навичками по управлінню грошовими потоками, уміють розробляти, аналізувати та оцінювати стратегічні та тактичні програми розвитку на макро- та мікрорівнях, а також здатні приймати управлінські рішення в процесі професійної діяльності на ринку фінансів, банківської справи та страхування в умовах невизначеності та ризиків.
 
До уваги здобувачів пропонується перелік навчальних дисциплін загальної та професійної підготовки: "Іноземна мова професійного спрямування", " Системне управління та інформаційні технології прийняття рішень ", "Методологія та організація наукових досліджень і академічна доброчесність", "Фінансовий менеджмент", "Страховий менеджмент", " Фінансово-економічна безпека банку та фінансових установ ", "Фінансовий бізнес-консалтинг" та інші.
 
Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачає набуття здобувачами загальних і професійних компетентностей, що досягається формуванням практичних навичок:
 
  1. шляхом реалізації виробничої практики на підприємствах, фінансових та банківських установах, а також страхових організаціях;
  2. шляхом візуалізації бізнесу за допомогою побудови фінансових та операційних бізнес-процесів, управління проєктом, командою чи компанією. Застосування методів ділової гри дає змогу в режимі реальності обіграти різні сценарії процесу управління, які за своїми внутрішніми умовами максимально наближені до реального економічного об’єкту.
  3. долученості до реалізації проекту за технологією форсайт “Україна - 2040”,
  4. участю у студентському науковому гуртку «Особливості оподаткування в сучасних умовах»;
  5. розширеним переліком вибіркових освітніх компонент навчальними дисциплінами, що формують soft skills.

 

Освітня програма ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Рецензії на ОП Фінанси, банківська справа та страхування:

Рецензія ГУЖВА Ігор Юрійович – доктор економічних наук, перший заступник директора, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки

Рецензія  ОГРЕНИЧ Юлія Олександрівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного університету.

Навчальний план ОП Фінанси, банківська справа та страхування (денна форма)

Навчальний план ОП Фінанси, банківська справа та страхування (заочна форма)

Вибіркові навчальні дисципліни ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Відомості про самооцінювання ОП Фінанси, банківська справа та страхування

 

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін ОП Фінанси, банківська справа та страхування:

 

 

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ОП Фінанси, банківська справа та страхування:

 

 

 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК (ПРОБЛЕМНА ГРУПА) «ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»