Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини" другого (магістерського) рівня вищої освіти


 

Освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини" другого (магістерського) рівня вищої освіти передбачає набуття здобувачами загальних і професійних компетентностей, необхідних для  визначення тенденцій розвитку глобального економічного середовища, міжнародного менеджменту, міжнародних стратегій економічного розвитку.

Метою підготовки магістрів міжнародних економічних відносин в Національній академії управління є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач у сфері міжнародних економічних відносин, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

 

Освітня програма ОП Міжнародні економічні відносини

Рецензії на ОП Міжнародні економічні відносини

Навчальний план ОП Міжнародні економічні відносини (денна форма)

Навчальний план ОП Міжнародні економічні відносини (заочна форма)

Вибіркові навчальні дисципліни ОП Міжнародні економічні відносини

Відомості про самооцінювання ОП Міжнародні економічні відносини

 

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін ОП "Міжнародні економічні відносини"

 

 

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ОП "Міжнародні економічні відносини":