Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня вищої освіти


 

Облік – це не лише універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, уся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, але повністю розкривається перед втаємниченим. Облік забезпечує достовірною, об’єктивною, доречною та дохідливою інформацією про фінансовий стан і наслідки діяльності підприємства всіх користувачів: власників та керівників, акціонерів, інвесторів, органи державного управління тощо. Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Але тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. До цих слів сьогодні вочевидь міг би приєднатись керівник кожного успішного підприємства. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють облікові працівники, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі.

Освітня програма ОП Облік і оподаткування

Навчальний план ОП Облік і оподаткування (денна форма)

Навчальний план ОП Облік і оподаткування (заочна форма)

Рецензії на ОП Облік і оподаткування

Вибіркові навчальні дисципліни ОП Облік і оподаткування

Відомості про самооцінювання ОП Облік і оподаткування

 

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін ОП "Облік і оподаткування"

 

 

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ОП "Облік і оподаткування"