Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг»


Освітньо-професійна програма "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає практичну підготовку для формування навичок у сфері маркетингової діяльності сучасних підприємств та в організацій та набуття здобувачами загальних і професійних компетентностей, необхідних для ефективного ведення бізнесу на засадах маркетингу.

Метою ОП «Маркетинг» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, необхідним для провадження маркетингової діяльності, та відповідними практичними компетентностями для інноваційного малого та середнього (переважно сімейного) бізнесу.

 

Навчання на ОП «Маркетинг» слугує платформою зустрічі друзів, однодумців та колег. Навчаючись ОП «Маркетинг» Ви можете спробувати себе у студентському самоврядуванні, та/або долучитись до роботи Студентського наукового гуртка «Теорія і практика сучасного маркетингу» та/або Наукового товариства студентів та аспірантів ВНЗ «Національна академія управління».

Крім того, у вас буде можливість повною мірою брати участь в культурному, просвітницькому та інтелектуальному житті Академії і ви матимете можливість тісно співпрацювати з широким колом викладачів, науковців, професіоналів-практиків.

 

Бакалавр маркетингу - чудовий шлях до гарантованого працевлаштування та успішно кар’єри.

 

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» 

Навчальний план ОП «Маркетинг» (очна форма)

Навчальний план ОП «Маркетинг» (заочна форма) 

Рецензії стейкходерів

Вибіркові навчальні дисципліни 

 

Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін:

ОЗП-1. Вища математика

ОЗП-2. Економіка і бізнес

ОЗП-3. Іноземна мова професійного спрямування (англійська)

ОЗП-4. Інформатика та компютерні технології

ОЗП-5. Логіка та критичне мислення

ОЗП-6. Макроекономіка

ОЗП-7. Психологія

ОЗП-8. Політекономія

ОЗП-9. Риторика та ораторське мистецтво

ОЗП-10. Статистика

ОЗП-11. Теорія ймовірності та математична статистика

ОЗП-12. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

ОПП-1. Вступ до фаху

ОПП-2. Економіка підприємства

ОПП-3. Інформаційні системи в маркетингу

ОПП-4. Інтернет-маркетинг для малого та середнього бізнесу

ОПП-5. Інфраструктура товарного ринку

ОПП-6. Логістика

ОПП-7. Маркетинг (в т.ч. курсова робота)

ОПП-8. Маркетинг персоналу

ОПП-9. Маркетинг послуг

ОПП-10. Маркетинг промислового підприємства

ОПП-11. Маркетингова політика розподілу

ОПП-12. Маркетингова товарна політика

ОПП-13. Маркетингове ціноутворення

ОПП-14. Маркетингові дослідження (в т.ч. курсова робота)

ОПП-15. Маркетингові комунікації

ОПП-16. Менеджмент

ОПП-17. Міжнародний маркетинг

ОПП-18. Основи конкурентоспроможності

ОПП-19. Поведінка споживача

ОПП-20. Товарознавство в малому та середньому бізнесі

 

ПП-1. Ознайомча практика

ПП-2. Навчальна практика

 

АЕ – Атестаційний екзамен

 

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін:

ВНД-1. Етика бізнесу

ВНД-2. Основи правознавства

ВНД-3. Політологія

ВНД-4. Соціологія

ВНД-5. Національна економіка

ВНД-6. Регіональна економіка

ВНД-7. Психологія споживача

ВНД-8. Соціально-етичний маркетинг

ВНД-9. Оптимізаційні методи та моделі

ВНД-10. Маркетинг в туризмі

ВНД-11. Маркетинг у галузях та сферах діяльності

ВНД-12. Управління міжнародною конкурентоспроможністю

ВНД-13. Економічна безпека

ВНД-14. Економічний аналіз

ВНД-15. Екологічний маркетинг

ВНД-16. Інноваційний маркетинг

ВНД-17. Корпоративне управління

ВНД-18. Економіка праці та соціально-трудові відносини

ВНД-19. Комерційна діяльність та електронна комерція для малого та середнього бізнесу

ВНД-20. Технології продажу товарів та послуг

ВНД-21. Моделі підприємницької діяльності

ВНД-22. Маркетинг в банку

ВНД-23. Маркетинг соціальних мереж

ВНД-24. Рекламна діяльність у сфері малого та середнього бізнесу

ВНД-25. Digital-маркетинг

ВНД-26. Бізнес планування для малого та середнього бізнесу

 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК (ПРОБЛЕМНА ГРУПА) «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ